Kategori arşivi Slider

Forest Fire Protection 2. Haber Bülteni ve Eğitim Çerçevesi

2. Haber Bülteni Yayında İndirmek için(For the second issue of the newsletter , please) tıklayınız/click here

Özet eğitim çerçevesine ulaşmak için(For the executive summary of the training framework) tıklayınız/click here

Eğitim çerçevesinin İngilizcesi için(For the English version of the framework) tıklayınız/click here

Orman Yangınlarından Korunma Projesinin (2021-1-DE02-KA220-ADU-000028430) ana etkileri, çevrenin korunması ve kırsal toplulukların orman yangınlarına karşı hazırlıklı ve dirençli olmalarının teşvik edilmesi yoluyla sosyal dahlinin sağlanmasıdır. Bu amaçla, “Yangın önleme ve orman yangınlarına karşı kendini koruma” konulu bir eğitim modülü geliştirilecek ve yetişkin kırsal topluluklara hem yüz yüze hem de sanal olarak (çevrimiçi bir platform aracılığıyla) eğitim paylaşılacaktır.

Sonuç 1 (R1) – Orman Yangından Korunma Eğitim Çerçevesi dokuz ay boyunca geliştirilmiş ve dış uzmanlar grubunun oluşturulması; kırsal nüfusun orman yangınlarını önleme ve orman yangınlarıyla karşılaştıklarında kendilerini koruma konusunda eğitilmesine ilişkin iyi uygulamalar hakkında kıyaslama; kırsal alanlardaki insanlarla görüşmeler; sivil koruma ve orman yangınları konusunda profesyonellerle görüşmeler; ön modül yapısının tanımlanması; modül yapısını tartışmak için dış uzmanlar grubuyla yuvarlak masa toplantısı; ve ForestFirePro-tection eğitim çerçevesi raporu gibi faaliyetler yürütülmüştür. Katılımcı ortaklar tarafından kullanılan metodoloji, sivil koruma, bölgesel yetkililer ve eğitim konularında potansiyel bir uzman grubu ilerleyen aşamalarında geri bildirimde bulunmak üzere öncelikle davet edildi; ikinci olarak, dünya çapında uygulanan ve farklı Erasmus+ projelerinde yer alan iyi uygulamalara ilişkin bir kıyaslama araştırması yapıldı; üçüncü olarak, kırsal kesimden kişilerle ve sivil koruma ve orman yangını konusunda uz-manlarla 196 görüşme yapıldı; dördüncü olarak, ön modül yapısının oluşturulmasını sağlayan önceki faaliyetlerden sonuçlar çıkarıldı; son olarak, uzman grubu modül yapısı hakkında geri bildirimde bulundu ve modül yapısının son halini oluşturmak için bu geri bildirimlere göre gerekli değişiklikler yapıldı. Sonuç olarak, Sonuç 1 (R1) – Orman Yangından Korunma Eğitim Çerçevesi kapsamında geliştirilen faaliyetler ve toplanan veriler, ortaklığın “Yangın önleme ve orman yangın-larına karşı kendini koruma” eğitim modülünün yapısını oluşturmasını sağlamıştır.


The main impacts of the Forest Fire Protection Project (2021-1-DE02-KA220-ADU-000028430) are the preservation of the environment and the social inclusion of the rural communities through the promotion of their readiness and resilience against forest fires. For this purpose, a training module on “Fire prevention and self-protection against forest fire” will be developed and training will be offered to adult rural communities, both face-to-face and virtually (through an online platform).

The Result 1 (R1) – FFP Training Framework was developed throughout nine months, and comprised of the following activities: creation of an external group of experts; benchmarking on the good practices on training the rural populations on forest fire pre-vention and on self-protection when facing forest fires; interviews to people in rural ar-eas; interviews to professionals on civil protection and on forest fire; definition of the preliminary module structure; round table with external group of experts to discuss the module structure; and Report: ForestFireProtection training framework.

The methodology used by the participating partners was: firstly, a potential group of experts on civil protection, regional authorities and education were invited to give feed-back in a later phase of the project; secondly, a benchmarking research on good prac-tices implemented worldwide and covered in different Erasmus+ projects was done; thirdly, 196 interviews were conducted to people from rural areas and professionals on civil protection and forest fire; fourthly, conclusions were drawn from the previous ac-tivities that allowed to build a preliminary module structure; finally, the group of experts provided feedback on the module structure, and changes were made accordingly in or-der to create a final version of the module structure. In conclusion, the activities developed and data collected during Result 1 (R1) – FFP Training Framework enabled the partnership to build the structure of the training mod-ule “Fire prevention and self-protection against forest fire.

Parents Engage Projesi Bülten

Okullar ile göçmen ve mülteci ebeveynler arasında köprüler kurmak

Çocukların eğitiminde ebeveyn katılımına dair stratejiler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Parents Engage Platformunu takip edin!

Parents Engage (Ebeveyn Katılımı) platformunun lansmanını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz!

ParentsEngage (Ebeveyn Katılımı – Avrupa’da okullar ile göçmen ve mülteci ebeveynler arasında köprüler kurmak) Erasmus+ Programı tarafından finanse edilen 2 yıllık bir projedir ve öğretmenlerin göçmen geçmişi olan öğrencilerin aileleriyle üretken işbirliği geliştirme konusundaki becerilerini güçlendirmeyi ve sürece katılımlarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Göçmen kökenli öğrencilerin eğitim olanaklarını iyileştirme ve okul terkleriyle mücadele etmek başlıca amacıdır.

2015’ten bu yana artan göçmen ve mülteci nüfus akışı, göçmen çocukları ve ebeveynlerini entegrasyon yolunda desteklemek ve göçmen öğrencilerin eğitim başarılarında geri kalmalarını önlemek için kültürlerarası beceri eğitiminde öğretmenlerin yetiştirilmesinin önemini bir kez daha anımsattı.

Şu anda okul öğretmenleri çok kültürlü ortamlarda çalışmakta zorlanıyor ve göçmen ve mülteci öğrenciler göçmen olmayan öğrencilere kıyasla daha düşük akademik performans gösterme eğiliminde olması yeni çalışmaları gündeme taşıyor.

Bu nedenle, projenin amacı, öğretmenlerin erken okul terkiyle mücadele eden göçmen ve mülteci ailelerle üretken işbirliği ilişkileri geliştirme becerilerini güçlendirmektir.

Bu amaca ulaşmak için göçmen ve mülteci öğrenciler ve aileleriyle çalışma becerilerini geliştirmesi gereken öğretmenler için kullanışlı ve kapsamlı bir interaktif çevrimiçi eğitim materyal seti geliştireceğiz. Ayrıca, çocuklarının eğitimini desteklemek amacıyla yerel okul sistemine dâhil olmaları için ebeveynlere yönelik bir Bilgi Paketi oluşturulacağız.

Şu anda proje ortakları, ortak ülkelerde ve Avrupa düzeyinde ebeveyn katılımı konusunda yenilikçi STK ve okul uygulamalarının bir araya toplanması için çalışmaktadır. Bu yenilikçi uygulamalar, sonbaharın başlarında platformdan ücretsiz olarak kullanıma sunulacaktır.

Parents Engage platformu, çevrimiçi bir bilgi merkezi, eğitimcilerin ve öğretmenlerin karşılıklı olarak öğrenecekleri ve ebeveynlerin öğrencilerin yaşamlarına katılımını kolaylaştıran farklı eğitim stratejilerini benimseyecekleri bir Açık Eğitim Kaynağı olarak kullanımda olacaktır.

Proje çalışmalarından haberdar olmak ve kapsayıcı eğitim alanında yenilikçi eğitim stratejileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Parents Engage (Ebeveyn Katılımı) Platformunu takip edin!

Proje Ortakları

ParentsEngage, Erasmus+ Programı Erasmus+ AE2 –Erasmus+, Okul eğitiminde işbirliği ortaklıkları projeleri kapsamında finanse edilmektedir. Proje altı ülkede uygulanmaktadır ve yedi kuruluşu ortak olarak yer almaktadır:

 • STICHTING INTERNATIONAL PARENTS ALLIANCE IPA (Hollanda, kordinatör)
 • STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE (Yunanistan)
 • CESIE (İtalya)
 • BUYUK ORTADOGU SAGLIK VE EGITIM VAKFI (Türkiye)
 • CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD (Kıbrıs)
 • GOETHE-INSTITUT ATHEN (Yunanistan)

5 Günlük Erasmus+ WOMIN Project Eğitim Etkinliğini Tamamladık

🔹Erasmus+ WOMIN Project kapsamında düzenlediğimiz beş günlük eğitim etkinliğimizin ilk günü gündemimiz İletişim modülü ile başladı ve Organizatia Institutul Bucovina iletişimin önemi, topluluk önünde konuşma, beden dili ve öğrenme stilleri ile ilgili teorik yaklaşımlar sunan ve aynı zamanda interaktif aktiviteler paylaşan eğiticilerin yer aldığı çevrimiçi oturumu yönetti. Teorik, video, bireysel ve grup aktiviteleri, öğrenme stili testleri, Soru-Cevap vb. içeren 4 saatlik bir eğitim aldık.

Ertesi gün konumuz Öz Girişimcilikti. WSX Enterprise, Organizatia Institutul Bucovina tarafından düzenlenen çevrimiçi C1 etkinliği olan 5 günlük eğitimimizin bir parçası olan başarılı bir atölye çalışması Adriana Crear tarafından paylaşıldı! Çok verimli, bilgilendirici, etkileşimli bir eğitim oldu

Eğitimimizin 4. Günü, Hollanda’dan ortaklarımız – Stichting & Kenniscentrum Pro Work – Foundation Knowledge Centre Pro Work tarafından koordine edilen WOMIN projesi kapsamında oluşturulan Oyunlaştırma ve Dijital Araç Setinin Kullanımı hakkındaydı.

Erasmus+ WOMIN Project kapsamındaki çevrimiçi eğitimimizin son günü, bilgilendirici (teorik) ve uygulamalı (fikir ve izlenimleri paylaşma ve grup tartışmaları) içeren Sosyal Ekonomi ile ilgiliydi. Social Firms Europe CEFEC‘in Genel Sekreteri olan ve Cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale – CIDR Udine‘yi temsil eden Felicitas Kresimon’a çalıştayımıza katkısı ve eğitimcilerimize sosyal ekonomi ve sosyal girişimler hakkındaki bilgilendirmesi oldu.

Eğitim 11 Şubat 2022 itibariyle tamamlandı ve yüz yüze görüşemesek de, birbirimizi tanıyamasak da başarılı bir eğitimi geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Katılımcılarımızın hepsine teşekkür eder, tüm sunum sahibi uzmanlarımızı tebrik ederiz!

Forest Fire Protection Projesi

Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı (BOSEV) olarak yer aldığımız Forest Fire Protection projesine Almanya’dan Learning For Youth koordinatörlüğünde başladık.

Kurum tanıtımlarını takiben, Proje sonuçlarının ilki olan Proje Çerçeve Öğreti Programının 1 ve 2 nolu aktivitelerinin tanıtımıyla devam etti.

Proje yaygınlaştırma planı, değerlendirme planı diğer konu başlıklarıyla devam eden toplantı dilek ve temennilerle sona erdi.

https://forestfireprotection.com/

#ormanyangını #kendinikoruma #kırsal #yangındankorunma

Learning For Youth
Citizens In Power / Πολίτες Σε Ισχύ
Growth Coop
BOSEV Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı
CESIE
KMOP
Sociedade Promotora de Estabelecimentos de Ensino
OVERFORMA

IN-Create, Creating alternative integration paths for third-country nationalsby cultivating creative expression (2021-2023)

Yaratıcı ifadeyi geliştirerek üçüncü ülke vatandaşları için alternatif uyum yolları oluşturmak

Projenin amacı, ÜÜV(Üçüncü Ülke Vatandaşlar)’lerin AB içinde başarılı entegrasyonunu teşvik için temel ihtiyaçlara ve zorluğuna değinmektir ve sosyal içermelerini ve topluluk yaşamına uyumlarını teşvik etmenin bir yolu olarak yaratıcı ifadeyi geliştirmek. Proje ortağı 6 ülkede (Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, İspanya, Belçika, Birleşik Krallık ve Türkiye) uygulanan proje, en az 60 ÜÜV ve ÜÜV ile çalışan 60 eğitimciyi, profesyonel ve gönüllüyü içermektedir. IN-Create, Görsel Sanatlar, edebiyat, tiyatro, yaratıcı yazarlık, film ve fotoğrafçılık gibi çeşitli alternatif ifade yolları üzerinde öncü metodolojiler geliştirmeye ve uygulamaya odaklanmaktadır.

 • ÜÜV’lerin entegrasyonunda kültür ve sanatın rolünü araştırmak;
 • Sanatın ÜÜV’ler için yaratıcı bir ifade yolu olarak nasıl kullanılacağı konusunda profesyoneller için bir kapasite geliştirme programının tasarlanması ve uygulanması;
 • Yaratıcılık Laboratuvarlarının Uygulanması
 • Eğitim alan profesyonellerin ve eğitimcilerin ÜÜV’lerle çalışmalarında kapasite geliştirme metodolojisini pratikte uygulamak;
 • 5 ulusal Bilgi günü etkinliği ve Brüksel’de uluslararası bir konferans

Projenin faaliyetleri arasındadır.

Proje ortakları:

Youth Included (Çek Cumhuriyeti) – koordinatör

Diesis Network (Belçika)

Symplexis  (Yunanistan)

Büyük Ortadogu Sağlık Ve Eğitim Vakfı, BOSEV (Türkiye)

FilmWorks Trust (İngiltere)

Forum Para La Educación y el Desarrollo (İspanya)

Research Innovation and Development Lab (Yunanistan)

Download the project INFOCARD.

BOSEV.ORG

Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı

TOOLS4BRAIN PROJESİ YAYINLARI ve UYGULAMASI KULLANIMINIZA HAZIR

Değerli profesyonel, araştırmacı, yararlanıcı, hasta bakıcı, hasta yakını,

Geride bıraktığımız son 3 yıl boyunca Avrupalı ortaklarımızla birlikte katkı sunmaya çalıştığımız içerikleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı (BOSEV) olarak katılım sağladığımız sayısız projelerden sonuncusu olan TOOLS4BRAIN projesi ile beyin yaralanmalı bireylerin sosyal hayata tekrar katılım sağlamalarına yardımcı olacak tedavi ve öz bakım süreçlerinde kullanılmak üzere hazırladığımız mobil uygulama, rehber ve politika önerilerine ait içerikleri beğenmeniz umuduyla yeni çalışmalarda birlikte olmak dileğiyle Vakfımız adına sizleri saygı ve seygiyle selamlıyoruz.

Vakıf Başkanı Op.Dr. Sadi KAYA, ve Genel Sekreter Dr.Eyüp ÖZEREN adına

Ercan KÜÇÜKARSLAN
Proje Koordinatörü
Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı BOSEV

www.bosev.org
https://www.facebook.com/bosevorg/
ekucukarslan@gmail.com

Türkçe Politika Önerilerini buradan indirebilirsiniz.

TOOLS4BRAIN Kitapçığına buradan ulaşabilirsiniz

TOOLS4BRAIN Mobil uygulaması yayınlandı. Uygulamaya Google Play’den TOOLS4BRAIN kelimesini aratarak ya da buradan ulaşabilirsiniz. Uygulama indirildikten sonra açılış ekranında Türkçe seçilerek içerik Türkçeleştirilir.

Android ve IOS rehberine buradan ulaşabilirsiniz.

YouTube kanalımıza buradan ulaşabilirsiniz

TOOLS4BRAIN Projesi Ortakları

İspanya’dan HOSPITAL NISA, www.neurorhb.com, Koordinatör

İspanya’dan Federación Española de Daño Cerebral, www.fedace.org

Protekizden Associação de Apoio aos Traumatizados Crânio-Encefálicos e Suas Famílias, www.novamente.pt

veTürkiye’den Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı (BOSEV), www.bosev.org

TOOLS4BRAIN Mobil Uygulaması

TOOLS4BRAIN Mobil uygulaması yayınlandı. Uygulamaya Google Play’den TOOLS4BRAIN kelimesini aratarak ya da buradan ulaşabilirsiniz. Uygulama indirildikten sonra açılış ekranında Türkçe seçilerek içerik Türkçeleştirilir.

TOOLS4BRAIN Kitapçık

TOOLS4BRAIN Kitapçığına buradan ulaşabilirsiniz.

TOOLS4BRAIN Kitapçığına burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.