Vakfımızın Kuruluşu

VAKFIMIZIN KURULUŞU VE VAKIF SENEDİ İÇERİĞİ

Vakfımız, Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.06.2009 tarih ve E:2009/194, K:2009/195 sayılı kararı ile kurulmuş, verilen bu kararın temyiz süresi içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce temyiz edilmemesi üzerine, 06.07.2009 tarihinde kesinleşerek tüzel kişilik kazanmış ve kuruluş aşaması tamamlanmıştır.

                Vakfımız, elli bin (50.000.-) TL. Sermaye ile kurulmuştur.

Vakıf Yönetimi: Vakıf senedinin 8. Maddesinde belirtildiği üzere, 21.maddede adları ve meslekleri yazılı bulunan elli (50) kişilik mütevelli heyet üyesi ile bu üyeler arasında bulunan beş (5) kişilik kurucu üyeden oluşmakta iken,  bilahare bu sayı elli yediye çıkarılmıştır. Mütevelli heyeti, vakfın en yüksek karar organıdır.  Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyeliklere; yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi üzerine, Vakıf mütevelli heyetinin kararıyla yeni üye seçimi yapılır.

Vakıf Mütevelli Heyet üyelerini; Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi yönünde daha aktif hale getirmek ve Vakıf hizmetlerine katkılarını sağlamak amacıyla, Vakıf senedinin 8.maddesi mahkeme kararıyla değiştirilerek, 57 kişi olan mütevelli heyet üye sayısının alt limiti yirmi (20) kişi ile sınırlandırılmış; iki yıl üst üste mütevelli heyet toplantılarına katılmayan veya Mütevelli heyetçe hazırlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre yıllık aidatlarını ödemeyen üyelerin, mütevelli heyet üyeliklerinin kendiliğinden sona ereceği hükmü getirilmiştir.