Vakfın Örgütlenme Biçimi

Vakfımız, üç ayrı organ tarafından idare edilmektedir. Bunlar; 1) Mütevelli heyeti, 2) Yönetim Kurulu, 3) Denetim Kurulu’dur.  Ayrıca, Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan Vakıf Genel Müdürlüğü bulunmaktadır.  Bunların dışında,  herhangi bir icrâi fonksiyonu olmamakla birlikte, mütevelli heyet toplantıları ile Yönetim kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılan bir de “Onur Kurulu Üyeliği” mevcuttur.

  1. a) Mütevelli Heyeti: Vakfın en yüksek karar organıdır. Vakıf senedimizin 9.maddesinde mütevelli heyetinin görev ve yetkileri fıkralar halinde belirtilmiştir.
  2. b) Yönetim Kururlu: Vakfın en yüksek icra organıdır. Vakıf senedinin 12.maddesinde yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları fıkralar halinde belirtilmiştir. Yönetim kurulu, iki yılda bir yenilenmek üzere, beş asil ve beş yedek üyeden oluşmaktadır.

               30.04.2013 tarihinde yenilenen yönetim kurulu, şu kişilerden oluşmaktadır. Asil üyeler:1)Sadi Kaya (Genel Başkan), 2) Mustafa Öztürk (İkinci başkan), 3) Eyüp Özeren (Genel Sekreter), 4) Süleyman Gökduman (Genel Muhasip), 5) Osman Güleç (Üye-Genel Müdür), Yedek üyeler:1)Ekrem Aksoy, 2)Cihan Sevim, 3) Ahmet Yıldız, 4)Fatma Koçak, 5)A.Rıza Koçak.

  1. c) Denetim Kurulu: iki yılda bir yenilenmek üzere, beş asil ve üç yedek üyeden oluşmaktadır. Denetim kurulu, Vakıf mütevelli heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.

              30.04.2013 tarihinde yenilenen denetim kurulu, şu kişilerden oluşmaktadır. Asil üyeler:1)Mitat Koz, 2) Ayşe Yürümez, 3) Ekrem Tamer, 4) Abdullah Çelik, 5) Metin Orhan, Yedek Üyeler: 1) Metin Özsoy, 2) Abdullah Arif Kaya, 3) Abdullah Çiftçi.

                 Vakıf Genel Müdürlüğü: Yetki ve sorumlulukları Mütevelli heyetçe onanmış talimatname ile belirtilen görevleri yapmak üzere, Vakıf Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından veya dışarıdan bir Genel Müdür atar.  Şu anda vakfımızın genel müdürü, aynı zamanda yönetim kurulu üyesi Osman Güleç’dir.

                 Onur Kurulu Üyeliği: Vakıf senedinin 19. Maddesinde belirtildiği üzere, Onur kurulu üyeliği; Vakfın amacına hizmet etmiş veya edecek toplumda temayüz etmiş şahıslardan olmak üzere, Onur Kurulu Üyesi olarak seçilecek kişiler; Yönetim Kurulu tarafından, mütevelli heyetine teklif edilebilirler.  Seçilen üyeler, Mütevelli Heyeti toplantıları ile gerektiğinde Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilirler.