Vakıf Mütevelli Heyet Üyesi İle Vakıf Üyesi Olma Şartları

Vakıf Mütevelli Heyet Üyeliği: Vakıf Senedinin 8.Maddesi gereğince, Mütevelli Heyet Üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka nedenlerle boşalması halinde boşalan üyeliklere; Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üyelerinin teklifi ve Mütevelli Heyetinin kararıyla yeni üye seçimi yapılır:

a)Mazeretsiz olarak üst üste iki mütevelli heyet toplantısına katılmayan üyelerle,

 b)Yıllık olarak belirlenen aidatını süresi içerisinde hiç yatırmayan veya eksik yatıran üyelere,  durumu yazılı olarak bildirilir.  Buna rağmen ödeme yapmayan üyelerin konumu bir sonraki Mütevelli Heyet toplantısında gündeme alınarak görüşülür.  Üyelerin aidatlarını ödememesi, haklı bir sebebe dayanmıyorsa; bu üyelerin,

Üyelikle ilişiği kesilir.

             Vakıf Üyeliği: Vakfın amaç ve faaliyetlerine hizmet edeceği kanaatine varılan ve vakfa müracaat ederek vakıfça hazırlanan üye kabul formunu doldurarak en az iki üyenin uygunluk onayını alan kişiler, Vakfa üye kabul edilir.

                Vakfa ödenecek aidat: Vakıf Mütevelli heyetinin; Vakfın en yüksek karar organı olması nedeniyle,  mütevelli heyet üyelerinin bu sorumluluğu hissetmesi ve vakfa herkesten önce kendilerinin sahip çıkmalarının gerektiği dikkate alınarak,  her yıl mütevelli heyet toplantılarında belirlenen bir miktarı mütevelli heyet üye aidatı olarak ödenmesi ; değiştirilen vakıf senedinin 8. Maddesi ile hüküm altına alınmıştır.

 Bunun dışında ne Mütevelli Heyet üyelerinin, ne de Vakfa üye olacak şahısların vakfa üye olma sırasında ne de üyelikleri devam ettiği süre zarfında ödeyecekleri herhangi bir ücret bulunmamaktadır.  Vakfa Üye olacak şahıs, üyelik dilekçesinde para ödeme konusunda herhangi bir beyanda bulunmuşsa; bu beyanı dikkate alınmaktadır.

BÜYÜK ORTADOĞU SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI(BOSEV)MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTILARINA KATILMAYAN ÜYELERLE VAKFA KATKISI OLAN VEYA OLMAYAN MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ HAKKINDA DÜZENLENEN YÖNETMELİK

                               Amaç ve Kapsam

                               MADDE 1– Bu Yönetmelik; Vakfa işlerlik kazandırmak ve Mütevelli Heyet Üyelerinin Vakfın hizmetlerine katılmalarını temin etmek, şahsi işleri nedeniyle Vakfın hizmetlerine katılmaları mümkün olmayan üyelerin yerine,  yeni Mütevelli Heyet üyesi almak suretiyle; vakfı aktif hale getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

                               Dayanak

                               MADDE 2– Bu Yönetmelik, Ankara, 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.06.2013 tarih ve 2013/237 esas, 2013/126 sayılı karar ile değiştirilen, Vakıf Senedinin 8. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                               MADDE 3-  Mütevelli Heyeti, Vakfın en yüksek karar organı olup,  yapılan olağan veya olağanüstü toplantılarda vakıf hükmü şahsiyetini ilgilendiren önemli kararlar alır.  Mütevelli heyet üyelerinin yapılan davete icabet etmesi esastır.

                           Olağan ve olağanüstü toplantılara katılamama nedenini yazılı ve belgeli olarak tevsik etmeyen ve mazeretsiz olarak üst üste iki mütevelli heyet toplantısına katılmayan üyenin Mütevelli Heyet üyeliği kendiliğinden sona erer.

                               MADDE 4–  Mütevelli Heyeti,  her yıl Mütevelli Heyeti üyelerinin yıllık olarak ödeyecekleri aidat miktarlarını;  Vakıf senedinin değişik 8. Maddesi kapsamında günün ekonomik şartları ile Vakfın hizmet kapasitesini dikkate alarak belirler. 

                               MADDE 5-  Mütevelli Heyet Üyesi,  bir yıl içerisinde; o yıl için belirlenmiş miktardaki aidatını aylık taksitlerle veya toptan olarak Vakfın Banka hesabına veya makbuz mukabilinde Vakıf merkezindeki kasa hesabına yatırır.

                               MADDE 6-  Yıllık olarak belirlenen aidatını süresi içerisinde hiç yatırmayan veya eksik yatıran üyeye, durumu yazılı olarak bildirilir. Buna rağmen ödeme yapmayan üyenin konumu bir sonraki Mütevelli Heyet toplantısında gündeme alınarak görüşülür.  Üyenin  aidatlarını ödememesi,  haklı bir sebebe dayanmıyorsa; üyelikle ilişiği kesilir.

                               Yürürlük

                               MADDE 7-  Bu Yönetmelik 01Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girer.

                               Yürütme

                               MADDE 8-  Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıf Yönetim Kurulu yürütür. 14.04.2014