Vakıf Senedi

RESMİ GAZETE

04/07/2009 Tarih ve 27278 Sayılı 5470/1-1 Nolu İlan

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI:

Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı

(Kısa adı BOSEV)

VAKFEDENLER:

Sadi KAYA, Süleyman GÖKDUMAN, Mustafa ÖZTÜRK, Eyüp ÖZEREN, Osman GÜLEÇ

VAKFIN İKAMETGAHI:

Yenimahalle/ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Ankara 22.Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/06/2009 tarih ve E:2009/194, K:2009/195 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU:

Ankara 27.Noterliğince düzenlenen 28/05/2008 tarih ve 09337 yevmiye nolu vakıf senedi.

VAKFIN AMACI:

Sağlık, Eğitim, Ekonomik ve Kültürel Dayanışma ile Kalkınma alanlarında faaliyet göstermek, bu alanlarla ilgili olarak yurt içi ve yut dışı bilimsel, sağlık, eğitim ekonomik ve kültürel, araştırma proje ve faaliyetlerini desteklemek, bu alanlar dahil her alanda ve kademede, eğitim ve öğretim kurumları oluşturmak ve açmak, toplumun her kesimindeki insanlara maddi ve manevi olanaklar sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

50.000.-(Ellibin). TL nakit

VAKFIN ORGANLARI:

Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

BÜYÜK ORTADOĞU SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI VAKIF SENEDİ

     BAŞLANGIÇ:

     Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

       VAKIF:

      Madde 1 – Vakfın adı; Büyük Ortadoğu Sağlık  ve Eğitim Vakfı ’dır. Vakfın kısa adı “(BOSEV)” dir. İşbu resmi senette sadece “Vakıf’’ denilecektir.

      VAKFIN MERKEZİ:

      Madde 2 – Vakfın merkezi; İvedik Caddesi No: 338/A Yenimahalle / ANKARA’DIR.

İlgili mevzuat çerçevesinde ve bu senette yazılı amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Vakıf Yönetim Kurulu kararı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ ne beyanda bulunmak ve gerektiğinde yetkili makamlardan izin almak kaydıyla; yurt içinde ve yurt dışında Şube, Temsilcilik veya İrtibat büroları açabilir.    

     VAKFIN GAYESİ:

     Madde 3 – Sağlık, Eğitim, Ekonomik ve Kültürel Dayanışma ile Kalkınma alanlarında faaliyet göstermek, bu alanlarla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı bilimsel, sağlık, eğitim ekonomik ve kültürel, araştırma proje ve faaliyetlerini desteklemek, bu alanlar dâhil her alanda ve kademede, eğitim ve öğretim kurumları oluşturmak ve açmak, toplumun her kesimindeki insanlara maddi ve manevi olanaklar sağlamaktır.        

     VAKFIN FAALİYETLERİ:

     Madde 4 –

 1. a) Sağlık alanında; Vakfın imkanları elverdiği nispette, yurt içinde ve yurt dışında sağlık alanındaki gelişmeleri takip ederek; modern tıbbın gerektirdiği her türlü araç ve gereçleri bedelli veya bedelsiz olarak temin edip bunları toplumun yararına sunmak, her türlü sağlık tesisleri inşa etmek, kurmak, ortak olmak, işletmek, toplumu bilinçlendirmek amacıyla eğitim ve araştırmalar yapmak, bu alanda süreli veya süresiz yayınlar yapmak, seminer, sempozyum, panel ve bilimsel toplantılar düzenlemek, yurt içi veya yurt dışı bilimsel, eğitim ve araştırma projelerini desteklemek, sağlık dalında araştırma ve ihtisas yapanları desteklemek, sağlık dalında eğitimin her kademesindeki öğrencilere karşılıksız burs veya nakit yardımlarında bulunmak,

    Toplumun her kesimindeki ihtiyaç sahibi insan ve diğer tüm canlıların sağlık sorunları ile yakından ilgilenmek, ekonomik imkânı olmayanlara yardımcı olmak,

 1. b) Eğitim alanında; Vakfın imkânları elverdiği nispette, her dil ve dalda;, Anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim okulları, yükseköğretim ve üniversite kurmak ve açmak; kurulmuş ve kurulacak olana ortak olmak, ayrıca kütüphaneler, dershaneler, okuma salonları, kurslar açmak, görsel ve yazılı şekillerde yayınlar yapmak, (Radyo ve televizyon açmak hariç) seminerler, sempozyumlar, konferanslar, paneller düzenlemek, ilmin yayılması maksadıyla neşriyat ve ilmi çalışmalar yapan özel ve tüzel kişilere yardımda bulunmak, bu alanda eğitimin her seviyesinde tahsil, mastır, doktora yapan öğrencilere karşılıklı veya  karşılıksız burs vermek veya nakdi yardımda bulunmak,
 2. c) Ekonomi alanında; vakfın imkânları elverdiği nispette, İlköğretim, Ortaöğretim ve Üniversite öğrencileri, mastır ve doktora yapan öğrenciler ile birlikte, bunların dışında kalan öğrencilerle, geçici veya sürekli yardıma muhtaç şahıslara nakdi yardımda bulunmak, öğrencilerden barınma ihtiyacında olan muhtaç öğrencilere yurt temin etmek, konutta kalma zarureti olan öğrenciler ile toplumun her kesimindeki muhtaç kimselere sürekli, belli süreli veya bir defaya mahsus olmak üzere nakit, yiyecek, giyecek, yakacak ve sair yardımlarda bulunmak, gıda bankacılığı yapmak, bu amaçla Gıda Bankası kurmak ve işletmek,
 3. d) Kültürel alanda; toplum içerisinde, sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincinin oluşmasına yardımcı olacak konferanslar vermek, paneller, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek, toplumun kültürel seviyesinin yükseltilmesi maksadı ile her türlü yazılı veya görsel yayınlar yapan özel, tüzel kişi ve müesseselere ayni ve nakdi yardımda bulunmak, vakıf organlarında görev alan, mütevelli heyetini teşkil eden şahıslarla onların yakınları ile tanıdıkları ve dileyen diğer şahıslarla birlikte yurt içi yurt dışı seyahat programları yapmak, dinlenme ve turistik tesislerde konaklamalarına katkıda bulunmak. Kahvaltılar, piknikler, özel günlerde yemekli toplantılar düzenleyerek bir araya gelmek,
 4. e) Vakıf amaç ve faaliyetleri doğrultusunda, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunmak, yurt dışında şube ve temsilcilik açmak, üst kuruluşlar kurmak ve yurt dışında kurulmuş kuruluşlara üye olmak,

      Vakıf yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardım almak, (yurt içi kamu kurum ve kuruluşları hariç) nakdi bağış ve yardım almak, (yurt içi kamu kurum ve kuruluşları hariç) nakdi yardımların yurt dışından alınması veya yapılmasını banka aracılığı ile yapmak ve bu hususu Vakıflar Genel Müdürlüğe ’ne bildirmek.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5 – Vakıf, gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasal hükümler uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir veya birden çok yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile akdedeceği sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak Türk Ticaret Kanununda belirtilen ve diğer kanunlarla yasak edilmeyen her alanda ve dalda iktisadi işletmeler, ortaklıklar, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48.nci maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

Madde 6 – Vakfın kuruluş malvarlığı, kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 50.000.-(Ellbin).TL.dır

Malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7 – Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Mütevelli Heyeti b) Yönetim Kurulu c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 8 – Vakıf Mütevelli heyeti;  işbu Vakıf senedinin 21. Maddesinde adları yazılı bulunan 5 (beş) adet kurucular ile ayrıca Mütevelli Heyetini oluşturan diğer kişilerin adları bulunmaktadır.  Vakıf kurulduğunda 50 (elli) kişi olan mütevelli heyeti üye sayısı, nihayetinde 20 (yirmi) kişiden az olamaz.

                Mazeretsiz olarak üst üste iki mütevelli heyeti toplantısına katılmayan üyelerin; mütevelli heyet üyeliği kendiliğinden sona erer.

                Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyeliklere; yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetinin kararıyla yeni üye seçimi yapılır.

                Mütevelli heyet üyelerinin katkısı ve katkısı olmayanlarla ilgili hususlar yönetim kurulunca hazırlanarak, mütevelli heyetçe kabul edilen yönetmelikle düzenlenir.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

     Madde 9 – Mütevelli Heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetinin yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Vakıf Yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
 2. b) Yönetim kurulunu seçmek,
 3. c) Denetim kurulunu seçmek,
 4. d) Yönetim kurulunca hazırlanan vakıf iç mevzuatına ilişkin yönetmelik ve talimatnameleri, tasarıları aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 5. e) Yönetim kurulunca hazırlanarak mütevelli heyet toplantısına sunulan yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 6. f) Kamu görevlisi dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ile Genel Müdüre verilecek ücretin miktarı ve Mütevelli Heyet toplantısını takip eden yıl içerisinde ve müteakip mütevelli heyet toplantısına kadar geçen süre zarfında; Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Personel ile dışarıdan görevlendirilecek personeller için ne miktar yolluk verileceğini belirlemek,
 7. g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
 8. h) Vakfın ileriye yönelik faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.
 9. i) Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi ile yeni üye seçimini yapmak,

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 10 – Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

 1. a) Bilanço, gelir – gider tabloları, bütçe ve çalışma raporlarının görüşülmesi ve onaylanması için yılda bir defa toplanır. Ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü toplanabilir.
 2. b) Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile; vakıf mensupları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluk yükleyecek senet değişikliği ile ödeneklerin arttırılması gibi konular dışında; gündeme madde ilavesi mümkündür.
 3. c) Toplantı tarihi, yeri, saat ve gündemi toplantı gününden en az 15(on beş) gün önce mütevelli heyetini oluşturan şahıslara ulaşacak şekilde elden veya taahhütlü mektupla bildirilir.
 4. d) Mütevelli heyet, yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde toplanır. Bu ikinci toplantıda; toplantı nisabı üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.
 5. e) Mütevelli heyet karar yeter sayısı, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde divan başkanının oyu iki (2) oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.
 6. f) Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.
 7. g) Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme ve ilaveler için karar yeter sayısı, mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisi (2/3) ‘dür.

YÖNETİM KURULU:

Madde 11 – Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki (2) yıllığına seçilecek beşi(5) asil, beş(5)yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından veya vakıf üyesi kişilerin yönetim kuruluna seçilmesi mümkündür.

Yönetim kurulunun ilk toplantısında bir başkan, bir ikinci başkan, bir genel sekreter, bir genel muhasip ve bir de üye seçilerek görev taksimi yapılır.

Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, yedek üyelerden biri göreve çağırılır.

Toplantı yeter sayısı üç (3) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın veya başkanlığa vekâlet eden ve yönetim kurulunu yöneten ikinci başkanın oyu iki (2) oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır. Üyeler çekimser oy kullanamaz, karara iştirak etmeyen üye nedenini karar defterine yazarak altını imzalar.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12 – Yönetim kurulu, vakfın idare ve en yüksek icra oranıdır. Bu sıfatla:

 1. a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararları alır, uygular ve uygulanmasını temin eder.
 2. b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu konuda gerekli yönetmelik, talimatname ve vakfın iç mevzuatına ilişkin tasarıları hazırlar ve mütevelli heyetin onayını müteakip uygular veya uygulanmasını sağlar.
 3. c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 4. d) Vakıf tüzel kişiliği adına, gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 5. e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa Genel Müdür atar, gerektiğinde mütevelli heyetçe onaylanmış yıllık bütçe tasarıları çerçevesinde birimler oluşturur.
 6. f) Vakıfta istihdam edilecek Genel Müdürlükçe teklif edilecek personelin atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde yasal işlemler sonucunda işlerine son verir.
 7. g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube, temsilcilik ve irtibat bürosu açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gerekli işlemleri ikmal eder.
 8. h) Mütevelli heyetine ve Onur Kuruluna alınacak kişiler için mütevelli heyetine teklifte bulunur.
 9. i) Vakfın amaç ve faaliyetlerine hizmet edeceği kanaatine varılan ve vakfa müracaat ederek vakıfça hazırlanan üye kabul formunu doldurarak en az iki üyenin uygunluk onayını alan kişileri vakfa üye kabul eder.

  ı) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

 1. j) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 2. k) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. Yıllar itibariyle hazırlanan faaliyet raporları ile Denetim Kurulu raporlarını toplantıdan on beş (15) gün önce mütevelli heyet üyelerine bildirir.
 3. l) Mütevelli heyet toplantılarında, faaliyet dönemine ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 4. m) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.
 5. n) Vakfın hukukunu; özel ve tüzel kişiler ile resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde, ya içeriden veya dışarıdan yetkilendireceği avukat ve uzman kişi veya kişilerle korur.

VAKFIN TEMSİLİ:

     Madde 13 – Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini; yönetim kurulu başkanına veya ikinci başkana, diğer üyelerden birisine, birkaçına veya Genel Müdüre devredebilir.

   Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, Genel Müdür, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci, irtibat büro amiri veya temsilcilerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve imzaya yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:

    Madde 14 – Denetim kurulu vakıf mütevelli heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu mütevelli heyetçe kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak üzere vakıf üyelerinden veya dışarıdan iki (2) yıl için seçilen beş (5) kişiden oluşur. Ayrıca üç (3) de yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları, kanunların öngördüğü durumlarda yeminli mali müşavirler veya serbest muhasebeci vemali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemleri itibariyle düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az on beş (15) gün önce mütevelli heyete bildirilmek üzere yönetim kuruluna verilir. Denetim kurulu rapor sonuçları, rapor tarihten itibaren iki (2) ay içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bildirilir.

    GENEL MÜDÜRLÜK:

    Madde 15 – Vakıf Yönetim Kurulu, yetki ve sorumlulukları mütevelli heyetçe onanmış talimatname ile belirtilen görevleri yapmak üzere; yönetim kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan bir Genel Müdür atar.

     HUZUR HAKKI:

    Madde 16 – Kamu görevlileri dışındaki vakıf yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine,  mütevelli heyeti toplantılarında belirlenen miktar ve oranlarda huzur hakkı verilebilir.

     VAKFIN GELİRLERİ:

     Madde 17 – Vakfın gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar,
 2. b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler,
 3. c) İktisadi işletmeler, şirketler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler,
 4. d) Vakıf menkul ve gayrimakulları ile varlık ve haklarının her şekilde değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
 5. e) Sair gelirler.

     VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

     Madde 18 – Vakfın, yıl içinde elde edilen gelirlerinin en az üçte ikisi (2/3), sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma, ağaçlandırma faaliyetlerinden oluşan amaçlar ve nevi itibariyle genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla; geri kalan miktarı ise yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile ihtiyat ve vakıf varlığını arttıracak yatırımlara sarf olunur  

     ONUR KURULU:

     Madde 19 – Vakfın amacına hizmet edecek toplumda temayüz etmiş tanınmış şahıslar; Yönetim Kurulu tarafından onur kurulu üyesi olarak mütevelli heyetine teklif edilebilir. Onur kurulu üyeleri mütevelli heyeti toplantıları ile gerektiğinde Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilirler.

     RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

      Madde 20 – Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır

    VAKIF  KURUCULARI  VE MÜTEVELLİ  HEYET  LİSTESİ:

     Madde 21 – Beş (5) kişiden oluşan vakıf kurucularının adı, soyadı, ikametgah ve uyrukları ile kurucular dahil oluşturulan elli (50) kişilik Mütevelli heyeti listesi aşağıda gösterilmiştir.

Kurucuların Listesi:

Sıra no    Adı Soyadı                            Uyruğu    İkametgah Adresi

1       Op. Dr. Sadi KAYA T.C.  Etlik Tic.Mrk.Üstü A Bl.9.kat.No:33  Aşağı Eğlence/ANKARA

2       Op. Dr. Süleyman GÖKDUMAN   T.C.  Aşağı Ayvalı Mah.6.Cad. Demirözü Sokak No: 20/11 Etlik /ANKARA

3       Dr. Eyüp ÖZEREN T.C.   Yunus emre Cad.22/5 Etlik ANKARA

4       Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK T.C.      Çukur ambar Mah.42.Cad.455.Sk.No:7/16  ANKARA

5       Osman GÜLEÇ  T.C. Erzurum Mah. Geçit Sk.No:10/8 Cebeci Dörtyol/ANKARA

Mütevelli Heyeti Listesi:

1-Sadi KAYA, 2-Eyüp ÖZEREN, 3-Süleyman GÖKDUMAN, 4-Mustafa ÖZTÜRK, 5-Osman GÜLEÇ, 6-Ekrem TAMER, 7-Ekrem AKSOY, 8-Derviş YILMAZ, 9-Mithat KOZ, 10-Mustafa KÖSE, 11-Abdullah ÇELİK, 12-Abdullah ÇİFTÇİ, 13-Mustafa PAÇ, 14-Metin ORHAN, 15-Fatma KOÇAK, 16-Ayşe YÜRÜMEZ, 17-Metin ÖZSOY, 18-Alaaddin KEYKUBAT, 19-Nazım ERGÜN, 20-Mustafa ALTINBAŞ, 21-Ömer Faruk RECEP, 22-Mehmet KAYA, 23-İsmail CEYHAN, 24-Tahsin ÇANLI, 25-Mehmet İLERİ, 26-Remzi SAĞLAM, 27-Tekin BAL, 28-Mustafa ALÇIKAYA, 29-Ahmet YILDIZ, 30-Hatun ÖZKÜMÜŞ, 31-Fadıl YILDIRIM, 32-Hüseyin AKGÜL, 33-Cahit BAĞCI, 34-Beşir YILMAZ, 35-İbrahim BİÇİCİ, 36-Ahmet DUYAR, 37-Faruk ATAY, 38-Sedat ARSLAN, 39-Öner ODABAŞ, 40-Kahraman GÜNGÖR, 41-Tuncay ACEHAN, 42-Mehmet TELLİOĞLU, 43-Kazım BEKMAN, 44-Neziha YILMAZ, 45-Celal TÜRELİ, 46-Ali Pekcan DEMİRÖZ,47-Ziya USTAOĞLU, 48- Muhammed Emin USLU, 49-Cihan SEVİM, 50-Murat ÖZTÜRK.    

   VAKFIN SONA ERMESİ:

  Madde 22 – Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde; Vakfın malvarlığı,        Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce uygun görülen gayece aynı veya benzer bir vakfa devredilir.

    Vakfın devir ve feshi, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

    GEÇİCİ HÜKÜMLER:    Geçici Madde 1 – Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşur.

Sıra no  Adı ve Soyadı

 1            Op. Dr. Sadi KAYA

 2            Op. Dr. Süleyman GÖKDUMAN

 3            Dr. Eyüp ÖZEREN

 4            Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK

 5            Osman GÜLEÇ

   Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir (1) ay içerisinde mütevelli heyetini toplantıya çağırır. Bu süre içerisinde senette belirtilen görev ve yetkileri kullanır.

     Geçici Madde 2 – Vakfın kuruluşu ile ilgili; Noter,  Mahkeme, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili tüm işlemleri yapmak üzere Osman GÜLEÇ yetkili kılınmıştır.